KUTAK

ZA UČITELJE


Ponedjeljak, 05 Veljača 2018 14:14

Financijski izvještaj za razdoblje od 1.siječnja do 31.prosinca za 2017. godinu

Napisao/la sanja
Ocijeni sadržaj
(0 glasova)

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE od 1.siječnja do 31.prosinca za 2017.godinu

 

OSNOVNA ŠKOLA NOVSKA                                                            Razina 1)                         31

Trg dr. F. Tuđmana 1                                                                         Matični broj:                 3201627

p.p.14                                                                                                Šif.oznaka:                  03-054-001

IBAN:HR11 2340 0091 1000 5287 8                                      OIB:                             57416166936

 

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA ZA 2017. GODINU

 

 

  1. I. BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ B I L A N C A

Bilješka broj 1.

Svota od 458.934 kn AOP 030 odnosi se na knjige u učeničkoj i nastavničkoj knjižnici.

Provedena je inventura u školskoj knjižnici i usklađena je analitika šk. knjižnice i financijskog knjigovodstva. Unesene su dobivene knjige – donacija i rashodovane knjiga u 2017. godini

Bilješka broj 2.

 Prilog uz bilješke za BILANCU: Tablice 1.2.3.4.

 

  1. II. BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA

 

Bilješka broj 3.

 Svota od 553.125 kn AOP 055 knjižena na računu 6331 Tekuće pomoći – prihodi iz županijskog, gradskog i općinskog proračuna i zajednice sportskih udruga odnosi se na:

  • Sufinanciranje besplatne prehrane za socijalno ugrožene učenike 159.768 kn
  • Zajednica sportskih udruga-grada-sufinanciranje ŠŠK                     15.000 kn
  • Natjecanja- županijska (Zaj. sporta i teh. Kulture)                             4.263 kn
  • Sufinanciranje Grada po Planu aktivnosti                                         257.342 kn
  • Sufinanciranje Grada –produženi boravak (plaća učitelja)               116.752 kn

Bilješka broj 4.

 Svota od 12.412.800 kn AOP 064 knjižena na račun Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan odnosi se na:

- MZOŠ-financiranje plaća i ostalih primanja djelatnika                                          12.010.746 kn

- ŽUPANIJSKI proračun-Projekt-PRONATALITETNA politika 50%-prehrana               51.948 kn

- ŽUPANIJSKI proračun-Projekt-EU (Pomoćnici u nastavi )                                        259.139 kn

- PROJEKT EU „Djeca u riziku od siromaštva-100% prehrana                                     90.967 kn

Bilješka broj 5.

Svota od 532.496 kn AOP 116 knjižena na računu 6526 Ostali nespomenuti prihodi:

- Prihodi od uplate učenika za šk. kuhinju                                                                     372.208 kn

- Prihodi od uplate učenika za produženi boravak                                                          42.268 kn

- Prihodi od uplate učenika-terenska nastava, šk. u prirodi i ekskurzije                          43.330 kn

- Prihodi (radionice učitelja i učenika-nabava opreme )                                                    5.760 kn

- Ostale uplate učenika (osiguranje, KPK, Žubor, testovi, i dr.)                                       30.037 kn

- Ostali prihodi (povrat troškova za sud. presudu)                                                           38.893 kn

Bilješka broj 6.

 Svota od 8.448 kn AOP 125 knjižena na računu 6614 Prihodi od prodaje proizvoda i roba odnosi se na prihode od Učeničke zadruge „Novljanski ogrc“

Bilješka broj 7.

 Svota od 194.256 kn AOP 125 knjižena na računu 6615 – Prihod od pruženih usluga odnosi se na prihod za isporučenu toplinsku energiju-grijanje (sporazum).

Bilješka broj 8.

 Svota od 15.438 kn AOP 127 knjižena na računu 6631 Tekuće donacije

- Prihod –donacija-žene HNS,                                                                                         4.000 kn

- Prihod (Eko mlaz – pos. Skupina-5.000; Osiguranje-5000,papir)                                10.088 kn

- Prihodi sponzora povodom Blagdana Sv. Nikole                                                           1.350 kn

Bilješka broj 9.

 Svota od 1.166.480 kn AOP 133 knjižena na računu 6712 Prihodi za fin. Rashoda za nabavu nefinancijske imovine odnosi se na dobivena sredstva iz ŽUPANIJE

-Županija- Vanjsko igralište-569.458 kn

   I tehnički projekti za energ. učinkovitost EU-121.000 kn)                                           690.458 kn

- Županija-nabava opreme ( os.auto-92520,knjige 4000 kn

Projekt-uređenje šk. kuhinja-MŠ -122.651 kn )                                                               219.171 kn                    

- Županija-HI- (, Projekt-uređenje šk. kuhinje i

                     Arhitektonski projekt za Energetsku učinkovitost)                                      256.851 kn

Bilješka broj 10.

 Dio svote od 116.752 kn AOP 151 Plaće za redovan rad odnosi se na plaću djelatnice Marijane Carić za rad u produženom boravku koji se financira iz sredstava GRADA NOVSKE.

 Bilješka broj 11.

 Svota od 55.961 kn AOP 181 knjižena na računu 3237 intelektualne i osobne usluge odnosi se na:

- ugovor o djelu – učitelj islamskog vjeronauka                                                             19.617 kn

- odvjetničke usluge (Tužbe SHU za neisp. jubilarne 2013-ref.SHU)                            36.344 kn

- intelektualne usluge                                                                                                                                        -  

Bilješka broj 12.

 Svota od 41.725 kn AOP 183 knjižena na računu 3239 – Ostale usluge odnosi se na:

- usluge tiskare (uvez imenika, otisci na dresove i dr.)                                                     8.630 kn

- usluge snimanja i fotografije                                                                                           2.714 kn

- usluge vođenja poslova zaštite na radu                                                                        12.538 kn

- usluge najma fotokopirnog stroja                                                                                  14.606 kn

- ostale usluge (šivanja i dr.)                                                                                                 437 kn

- ostale usluge –PROJEKT ERASMUS+                                                                           2.800 kn

 Bilješka broj 13.

 Svota od 86.993 kn AOP 184 knjižena na računu 3241 – Naknada tr. Osobama izvan radnog odnosa odnosi se na:

- isplatu za STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE (1 učitelj)-fin. sredstva HZZ-a            2.523 kn

- isplata za JAVNE RADOVE ( 4 djelatnika)- fin. sredstva HZZ-a                             84.470 kn

Bilješka broj 14.

 Svota od 118.297 kn AOP 192 knjižena na računu 3299- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja odnosi se na:

- izdaci za nagrade učenicima                                                                                                   2.225 kn

- izdaci za učenička natjecanja                                                                                                18.165 kn

- izdaci za terensku nastavu-izlete (9.000-Grad, 9.000-Županija-sufinancir)         43.670 kn

- ostali izdaci za učenike (Osiguranje, UČ zadruga, ŠŠK, testovi i dr.)                   43.774 kn

- ostali rashodi                                                                                                         10.463 kn

Bilješka broj 15.

Svota od 37.118 kn AOP 278 obračunati prihodi poslovanja – nenaplaćeni – odnosi se na ispostavljene račune za centralno grijanje u sezoni grijanja 2017./2018.

- neplaćeni računi za grijanje u 2017.                                                                               37.118 kn

 

 Bilješka broj 16.

Svota od 3.660 kn AOP 303 Prihod od prodaje građevinskih objekata –stambeni objekti odnosi se na otplatu stanova u vlasništvu Škole.

Bilješka broj 17.

Svota od 1.267.994 kn AOP 354 Rashodi za nabavu proizvodne dugotrajne imovine odnosi se na:

- građevinski objekti (Projekti EU-216.350 kn

i Vanjsko igralište- 698.201 kn )                                                                               914.551 kn

- nabavu opreme i učila ( Županija, Škola ŠŠK)                                                      235.766 kn

- nabava osobnog automobila                                                                                    92.520 kn

- nabavu lektire (KPK, Županija)                                                                                25.157 kn

Bilješka broj 18.

 Svota od 128.805 kn AOP 405 VIŠAK PRIHODA u 2017. godini

Bilješka broj 19.

 U osnovnoj školi Novska na dan 31.12.2017. godine zaposleno je 81 službenik i 21 namještenik.

 

  1. IV. BILJEŠKA UZ OBRAZAC PROMJENE U VRIJEDNOSTI I OBUJUM IMOVINE I OBVEZA

 

Bilješka broj 20.

 Svota od 22.028 kn na AOP 020- promjena u obujmu imovine odnosi se na povećanje obujma imovine- donacija knjiga

- donacija knjiga                                                                                                                    1.124 kn

- donacija opreme (tableti RN- K. Lekić)                                                                           20.904 kn                                                                                    

 

U Novskoj, 30.01.2018.

              Osoba za kontakt:                                                  Zakonski predstavnik:

              Silva Preksavec                                                        Antonija Mirosavljević

 

Pročitano 6427 puta

Autobusne linije

Prijevoz učenika 2023 page 0001