KNJIŽNICA


 

Ponedjeljak - Petak:
od 7:30h - 19:00h

044/691-466

Melisanda Masnica
Sanja Lozer

Središnji dio škole
88m2
3 prostorije
30 čitaoničkih mjesta

 

×

Upozorenje

JUser: :_load: Nije moguće učitavanje korisnika sa ID: 62

Ponedjeljak, 17 Svibanj 2010 08:35

Plan i program rada stručnog suradnika knjižničara

Napisao/la
Ocijeni sadržaj
(0 glasova)

Sukladno članku 31. Zakona o osnovnom školstvu-pročišćeni tekst (NN 69/2003.)svaka škola mora imati knjižnicu.Djelatnost školske knjižnice sastavni je dio odgojno-obrazovnog i knjižničnog sustava i izravno je uključena u nastavni proces i učenje.Školska knjižnica pruža obavijesti i spoznaje bitne za uspješno uključivanje u suvremeno društvo koje se temelji na znanju i informaciji.Školska knjižnica poučava učenike vještinama za cjeloživotno učenje, razvija njihovu maštu i osposobljava ih za život odgovornih građana.

 

Nositelj programa rada je stručni suradnik knjižničar koji će knjižnicu učiniti kulturnim središtem škole i jezgrom odgojno-obrazovnog procesa.Knjižničar ostvaruje program rada u suradnji s učiteljima, nastavnicima, ostalim stručnim suradnicima, ravnateljem, roditeljima i ustanovama koje se bave odgojem i obrazovanjem djece.On provodi kontinuirani program poučavanja i osposobljavanja učenika za samostalni rad na izvorima informacija i znanja te potiče uporabu knjiga i drugih informacijskih medija u knjižnici.Posjeduje znanje i vještine potrebne za pružanje informacija i rješavanje informacijskih problema kao i stručnost za korištenje različitih izvora, kako tiskanih tako i elektroničkih.

ZADAĆE ŠKOLSKE KNJIŽNICE

 • razvijati kod učenika ljubav prema knjizi kao izvoru znanja
 • stvoriti od učenika čitatelja i omogućiti mu prostor za samostalni rad u knjižnici
 • učeniku stvoriti uvjete za učenje, olakšati mu proces učenja i snalaženja u moru informacija
 • osigurati mu prostor za rad u knjižnici izvan redovne nastave kroz izvannastavne aktivnosti vezane uz knjižnicu (radionice; literarne, likovne, stvaralačke…, pomoć u knjižnici)
 • osigurati mu i dati na uporabu sve izvore informacija
 • objasniti mu značaj i način korištenja različitih izvora znanja
 • upućivati učenika u tehnike i metode samostalnog istraživačkog rada
 • poučiti ih kako samostalno obraditi zadanu temu, napisati referat
 • poticati kod učenika kreativnost i inventivnost
 • razvijati kod učenika svijest o vrijednostima nacionalne kulture, posebno jezika, umjetnosti i znanosti te vrijednosti multikulturalnosti
 • promicati prava djeteta kroz program rada knjižnice
 • od knjižnice stvoriti okružje za razonodu i učenje koje je privlačno
 • i ugodno i dostupno svima bez straha i predraduda
 • omogućiti svakome da se u tome prostoru osjeća dobrodošlo

Djelatnost školske knjižnice sastavni je dio odgojno-obrazovnog rada i ona obuhvaća:

 1. Odgojno-obrazovnu djelatnost
 2. Stručno-knjižničnu i informacijsko-referalnu djelatnost
 3. Kulturnu i javnu djelatnost škole

O d g o j n o - o b r a z o v n a   d j e l a t n o s t

A) Neposredni rad s učenicima

Strukturiran je prema razredima i sadržajima
Po HNOS-u, školski knjižničar tijekom školske godine treba realizirati program čitalačke pismenosti i knjižnično-informacijskog područja.

Od I.-IV. razreda program se odnosi na usvajanje vještina čitanja i pisanja

1. razredi:

 • upoznavanje učenika 1.razreda sa školskom knjižnicom i knjižničarom
 • razlikovanje knjižnice od knjižare
 • naučiti učenike posuđivati, čuvati i vraćati knjige
 • naučiti ih razlikovati slikovnicu, rječnik, knjigu
 • razvijati kod učenika sposobnost promatranja, zapažanja i iznošenja     vlastitog mišljenja
 • usvajanje etičkih normi
 • ponašanje u školskoj knjižnici

2. razredi:

 • naučiti prepoznati i imenovati dječje časopise
 • razlikovati dječji tisak od dnevnog tiska i časopisa
 • naučiti učenike odrediti rubriku, razliku između poučnog i zabavnog časopisa
 • razlikovati časopise prema vremenu izlaženja (dnevnik, tjednik, mjesečnik)
 • naučiti ih samostalno se orjentirati u knjižnici i pronaći željenu knjigu
 • poučiti ih dijelovima knjige (hrbat, korice, knjižni blok)
 • poticati učenike na čitanje dječjih časopisa te priča i bajki
 • naučiti ih kako aktivno slušati i prepričavati

3. razredi:

 • naučiti učenike imenovati osobe odgovorne za nastanak knjige (autor, ilustrator, prevoditelj)
 • znati prepoznati dijelove knjige (naslovna stranica, sadržaj, bilješka o piscu, izdanje, nakladnik, ilustrator)
 • trebaju svladati samostalno čitanje književno-umjetničkih tekstova

4. razredi:

 • naučiti učenike imenovati osobe odgovorne za nastanak knjige (autor, ilustrator, prevoditelj)
 • znati prepoznati dijelove knjige (naslovna stranica, sadržaj, bilješka o piscu, izdanje, nakladnik, ilustrator)
 • trebaju svladati samostalno čitanje književno-umjetničkih tekstova

Od V.-VIII. razreda knjižničar uvodi učenike u svijet informacija i poučava ih kako se samostalno koristiti izvorima znanja

5. razredi:

 • upoznavanje učenika sa časopisima za popularizaciju znanja ( Priroda, Meridijan, Drvo znanja i sl.)
 • trebaju znati uočiti područja ljudskog znanja
 • prepoznati i imenovati neke znanosti i uočiti njihovo grananje
 • poticati učenike na čitanje s razumijevanjem i prepričavanje vlastitim riječima
 • naučiti ih praviti bilješke i sažetak
 • objasniti im smještaj knjiga na policama u knjižnici
 • (SIGNATURA-M, D, O, I, N)
 • naučiti ih samostalno se orijentirati u knjižnici i pronaći željenu knjigu

6. razredi:

 • Upoznati učenike s Univerzalnom decimalnom klasifikacijom (UDK) s kojom se klasificiraju popularno-znanstvena i stručna djela
 • svih 9 skupina iz glavnih tablica: 0 Općenito;   1 Filozofija.Psihologija;   2 Religija.Teologija, 3 Društvene znanosti;   5 Matematika.Prirodne znanosti; 6 Primjenjene nauke;  7 Umjetnost.Arhitektura.Fotografija.Glazba.Sport; 8 Jezici.Znanost o jeziku.Književnost; 9 Arheologija.Geografija.Biografije.Povijest
 • naučiti ih kako iz literature izlučiti bibliografske i biografske podatke
 • osposobiti učenike za samostalno odabiranje tehnike rada, načina pretraživanja i izvora informacija za rješavanje istraživačkih zadaća

7. razredi:

 • naučiti učenike razlikovanju i uporabi podataka iz različitih periodičnih publikacija pri oblikovanju informacija
 • usvojiti citat i citiranje literature pri izradi referata
 • pojam autorstva i intelektualnog vlasništva te etičkog kodeksa
 • upoznati ih s On-line i E-katalozima - pokazati im pretraživanje fonda knjižnice putem e-kataloga (OSA/ISIS), kako pronaći ima li knjižnica određenu knjigu i koji joj je status
 • Pretraživanje pomoću UDK oznaka i pomoću predmetnice

8. razredi:

 • upoznati učenike sa sustavom knjižnica u Hrvatskoj (NSK, narodna, specijalna, školska) i u svijetu
 • objasniti im značaj Nacionalne i sveučilišne knjižnice
 • poučiti ih samostalnom služenju e-katalogom (on-line katalog, on-line informacija koju dobijemo na INTERNET-u) radi pronalaženja jedinica knjižne građe ili informacija za izradu učeničkog rada
 • upoznati učenike sa knjižničnim poslovanjem
 • poučiti ih primjeni stečenih znanja i vještina u cjeloživotnom učenju

Realizacija i redoslijed tema ne predstavljaju broj nastavnih sati.Za izvedbu programa Knjižnično-informacijskih sadržaja nužna je suradnja i timski rad učitelja i knjižničara te korelacijski pristup planiranju.

Osim tih sadržaja, neposredan rad uključuje i sljedeće aktivnosti:

 • satovi medijske kulture u knjižnici
 • organizacija nastavnih sati lektire
 • rad na odgoju i obrazovanju u slobodno vrijeme učenika
 • ispitivanje učenikova interesa za knjigu, razgovor o pročitanome djelu, gledanim filmovima
 • organizacija kreativnih radionica sa zainteresiranim skupinama učenika
 • pričanje i čitanje bajki i priča
 • organizirani rad s učenicima putnicima
 • pomoć slabijim učenicima pri usvajanju nerazumljivog gradiva iz pojedinih nastavnih predmeta

B) Suradnja s nastavnicima, ostalim stručnim suradnicima i ravnateljem

 • sudjelovanje u organizaciji rada prije početka i na kraju školske godine
 • suradnja s nastavnicima svih nastavnih predmeta i odgojnih područja pri nabavi svih vrsta knjižnične građe
 • suradnja s ravnateljom i ostalim stručnim suradnicima glede nabave stručne pedagoške i diaktičke literature za permanentno usavršavanje učitelja  u svrhu toga da knjižnične usluge pokrivaju potrebe predmetnih područja i područja stručne djelatnosti
 • izrada popisa i nabava udžbenika i priručnika obvezih za učitelje prema zahtjevima svih stručnih aktiva
 • savjetovanje s učiteljima razredne nastave i hrvatskoga jezika oko nabave lektirnih djela i na temelju toga, izrada rasporeda posuđivanja lektire za sve razredne odjele u školi
 • suradnja s učiteljima, nastavnicima i stručnim suradnicima na programima iz područja odgoja mladeži
 • timski rad knjižničara i nastavnika pri izvođenju pojedinih nastavnih sati u knjižnici
 • pomoć nastavnicima i stručnim suradnicima pri odabiru tema iz časopisa i literature za stručno usavršavanje
 • priprema i provedba programa čitanja i kulturnih događaja ( susreti s književnicima, večerima poezije, tematskih dana i ostalih događanja)
 • priprema i izvođenje posebnih projekata u širem nastavnom okružju, uključujući i knjižnicu
 • posebna suradnja s područnim knjižnicama radi organizirane razmjene knjiga
 • pružanje izvora informacija i on-line informacija nastavnicima koji će proširiti njihovo predmetno znanje ili poboljšati nastavnu metodiku

 

S t r u č n o - k nj i ž n i č n a   i   i n f o r m a c i j s k o - r e f e r a l n a  d j e l a t n o s t

 • organizacija i vođenje rada u školskoj knjižnici
 • izrada plana i programa rada knjižnice i pisanje izvješća na kraju školske godine
 • izrada prijedloga financijskog plana knjižnice u skladu financijskim mogućnostima škole te namjenskim sredstvima od Ministarstva za nabavu lektire
 • plan nabave
 • praćenje kataloga nakladnika
 • nabava knjiga za učeničku i nastavničku knjižnicu
 • nabava ostale informacijske građe
 • izrada rasporeda lektire za sve razredne odjele po mjesecima te distribucija istih učiteljima
 • sastavljanje programa čitalačke pismenosti i knjižnično- informacijskog područja od 1.-8. razreda
 • izrada popisa filmova iz videoteke knjižnice(dokumentarnih, animiranih i igranih) za razrednu nastavu, hrvatski jezik, vjeronauk, geografiju i dr.
 • katalogizacija ( informatizacija ) videoteke (VHS i DVD)
 • pisanje izvješća Ministarstvu o utrošenim sredstvima za lektiru
 • računovodstveni poslovi ; inventura na kraju kalendarske godine,: popis kupljenih i poklonjenih knjiga, usklađivanje s računovodstvom uz predočenje i kontrolu računa za knjižnu građu
 • sustavno vođenje i stvaranje videoteke s odgojno-obrazovnim, popularno-znanstvenim i zabavnim sadržajima
 • izrada predmetnog i abecednog kataloga dječjih i popularno-znanstvenih časopisa
 • sustavno praćenje stručne periodike (Zrno, Profil akademija, Napredak, Dijete-škola-obitelj) te izrada popisa tema za stručno usavršavanje nastavnika
 • knjižnično poslovanje: klasifikacija, inventarizacija, signiranje, katalogizacija, zaštita knjižne građe ( omatanje zaštitnom folijom)
 • otpis i revizija
 • informatizacija knjižničnog poslovanja i rad s knjižničnim programom OSA/ISIS (težište ovogodišnjeg rada -  upis  nastavničkog fonda)
 • usmeni i pismeni prikazi pojedinih knjiga i časopisa
 • izvješćivanje učenika i nastavnika o novim knjigama u školskoj knjižnici; usmeno, pismeno ili putem izložbi
 • izrada samostalnih prezentacija knjižnice te projekcija putem laptopa, LCD projektora i platna u knjižnici i izvan nje
 • praćenje i evidencija knjižnog fonda (učestalost korištenja učeničkog i nastavničkog fonda te drugih medija)
 • uređenje prostora školske knjižnice

Stručno usavršavanje

 • praćenje stručne knjižnične i druge literature, stručnih recenzija i prikaza knjiga
 • praćenje dječje i literature za mladež
 • sudjelovanje na stručnim sastancima škole
 • sudjelovanje na stručnim sastancima školskih knjižničara i na Skupštini knjižničara Županije
 • suradnja s matičnom službom Županije
 • suradnja s ostalim knjižnicama (Narodnom i knjižnicom Srednje škole)
 • suradnja s nakladnicima
 • kontinuirano informatičko obrazovanje

 

K u l t u r n a   i   j a v n a   d j e l a t n o s t

 • organizacija, priprema i provedba kulturnih događaja predviđenih planom i programom škole:
 • književne i filmske tribine
 • književni susreti
 • predstavljanje knjiga
 • tematske izložbe u knjižnici i izvan nje vezane uz obljetnice,   blagdane te važne datume
 • filmske i video projekcije (DVD -VSR, LCD projektor+laptop)
 • sudjelovanje na kulturnim događajima u školi i izvan nje
 • fotografiranje digitalnim foto-aparatom i izrada kopija foto na CD
 • suradnja s kulturnim ustanovamana  na razini Grada (Pučkim otvorenim učilištem, Radijskom postajom, Narodnom knjižnicom i knjižnicom Srednje škole)
 • organizacija obilježavanja Mjeseca hrvatske knjige i Dana školskih knjižničara te izrada programa tih aktivnosti u suradnji s učiteljima i stručnim suradnicima u školi i vanjskim suradnicima i gostima

Knjižničarka, Melisanda Masnica  

Pročitano 5193 puta

UKUPAN KNJIŽNI FOND: 8438 knjiga
UČENIČKI FOND: 5783 knjiga
NASTAVNIČKI FOND: 2655 knjiga
BOGATA REFERENTNA ZBIRKA
ČASOPISI: 21 NASLOV

NEKNJIŽNI FOND:
VHS 189 kom.
DVD 265 kom.
CD 56 kom.
CD-ROM 17 kom.
DVD-ROM 2 kom.